ผลการวิจัยของนักวิชาการ เสนอรัฐเร่งปรับปรุงโครงสร้างการจัดเก็บภาษีอากรและนโยบายการคลังใหม่

เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2551 คณะทำงานการกระจายรายได้สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สป.) ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสัมมนาเรื่อง “การคลังใหม่” โดยมีการนำเสนอผลการวิจัยของคณะทำงานการกระจายรายได้ ณ ห้องประชุม 1 สำนัก
งานสภาที่ปรึกษาฯ อาคารพญาไทพลาซ่า กรุงเทพฯ มีสาระสำคัญที่น่าสนใจ ดังนี้