การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ

การหักภาษี ณ ที่จ่ายกรณีเช่าเครื่องบินเหมาลำ นายธรดล จันทรศัพท์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   ในอดีตธุรกิจสายการบินในประเทศไทยนั้น […]