เปิดร่างพ.ร.บ.การส่งเสริมการควบรวมกิจการในตลาดทุน ฉบับผ่านครม. วันนี้

วันนี้ 4  มกราคม 2555  เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ
ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 ถนนอู่ทองใน นางสาวยิ่งลักษณ์ 
ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี

ทั้งนี้
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการส่งเสริมการควบรวมกิจการใน
ตลาดทุน พ.ศ. ….