ราคาของความโลภ ( The Price of Greed )

คนไทยคงจะตระหนักดี ถึงฤทธิ์เดชของทุนนิยมเสรี
ซึ่งมีอายุครบ 29 ปี ในปี 2552 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คนไทยต้องจำได้ถึงการล่มสลายทางเศรษฐกิจของไทย ในปี 2540
อันเป็นผลมาจากการเปิดเสรีทางการเงิน เพราะเชื่อฝรั่งว่า ประเทศไทย
จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียอาคเนย์