หลักปฏิบัติเรื่อง การป้องกันและแก้ไขในกรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศที่ ๑/๒๕๕๒ เรื่อง หลักปฏิบัติเรื่องการป้องกันและแก้ไข กรณีพนักงานมีผลประโยชน์ทับซ้อน —————————————— โดยที่ในการทำงานวิชาชีพหรือการทำงา […]