เจิมศักดิ์ ปิ่นทองฟ้องนกแอร์ เป็นคดีผู้บริโภค ฐานละเลยปฏิบัติหน้าที่

รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพ อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ประเดิมฟ้องสายการบินนกแอร์ เป็นคดีผู้บริโภค ตาม พระราชบัญญัติวิธีพ

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 7 % ต่อไป

สืบเนื่องจากประมวลรัษฎากร มาตรา 80 ได้กำหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 10 ซึ่ง รัฐบาลอาจลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มลงได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎี