ถอดคำพิพากษาภาษี EP8 เงินปันผล

ถาม : เงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร และผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถนำมาเครดิ […]