ฐานในการคำนวณสิทธิประโยชน์ทางภาษีจาก RMF และ LTF

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่องการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) กรมสรรพากรได้อ […]