รายงานสภาอุตสาหกรรม : อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะทางด้านมาตรการภาษีอากรของภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(ส.อ.ท.) ได้จัดทำรายงาน
อุปสรรคปัญหาและข้อเสนอแนะทางด้านมาตรการภาษีอากรของภาคอุตสาหกรรม เสนอต่อ
นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้
โดยรายงานฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

การแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบล้าสมัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สัมมนา Twitter Power Marketing 27 สิงหาคม 2552 เวลา 9.00 น.- 16.30 น.ที่รร.เมโทรพอยท์

งานสัมมนา Twitter Power Marketing (Workshop)   วัตถุประสงค์ ทำความรู้จักคุณสมบัติและความสามารถของ Twitter เพื่อนำไปใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารท […]