จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนจ […]

ข่าว โดย

SHARE

สำนักกฎหมายธรรมนิติได้รับเกียรติบรรยายกฎหมายแรงงานและแชร์ประสบการณ์แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณกิตติรัฐ ฦๅชา นักกฎหมาย สำนักภาษี สำนักกฎหมายธรรมนิติ มีโอกาสได้บรรยายกฎหมายแรงงานในวันปิดภาคการศึกษา รวมถึง […]

ข่าว โดย

SHARE

สิ้นสุดการรอคอย !!! กฎหมาย Transfer Pricing กำหนดรายการเอกสารที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพากร หากได้รับหนังสือ

ตามที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมาย (“บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 122 เดือนกันยายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 123 เดือนตุลาคม 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เท่ากับรา […]

จดหมายข่าวภาษีอากร โดย

SHARE

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดงานสัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประจำปี พศ.2564

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30-15.30 น. คณะกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดงาน “สัมมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน ประ […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนพฤศจิกายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 124 เดือนพฤศจิกายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าตอบแทนจ […]

ข่าว โดย

SHARE

สำนักกฎหมายธรรมนิติได้รับเกียรติบรรยายกฎหมายแรงงานและแชร์ประสบการณ์แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 คุณกิตติรัฐ ฦๅชา นักกฎหมาย สำนักภาษี สำนักกฎหมายธรรมนิติ มีโอกาสได้บรรยายกฎหมายแรงงานในวันปิดภาคการศึกษา รวมถึง […]

ข่าว โดย

SHARE

สิ้นสุดการรอคอย !!! กฎหมาย Transfer Pricing กำหนดรายการเอกสารที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพากร หากได้รับหนังสือ

ตามที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เข้าลักษณะเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามกฎหมาย (“บริษัทที่มีความสัมพันธ์กัน […]

ข่าว โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนกันยายน 2564

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 122 เดือนกันยายน 2564 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ […]

ข่าว โดย

SHARE

ประเด็นน่าสนใจของ กฎหมาย E-Service มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

ประเด็นน่าสนใจ การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ให้บริการต่างประเทศ มีผลบังคับใช้วันที่ 1 กันยายน 2564

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

การเลิกกิจการและชำระบัญชีบริษัทจำกัดในประเทศไทย

ในบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน บริษัทจำนวนมากในประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายต่าง ๆ มากมาย ซึ่งในเรื่องนี้ เป็นที่น่าเสียใจที่บาง […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

รู้ไว้ใช่ว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ข้อดีเพียบ

รู้ไว้ใช่ว่า “ทรัพย์อิงสิทธิ” ข้อดีเพียบ ชลาพันธ์ เจนงามกุล บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด      ตามที่ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติทรัพย์ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

มาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด ๑๙

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย “บริษัทเอ เป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น และมีการจำหน่ายส […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 4)

5.3  โครงสร้างที่สำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) 5.3.1  คู่สัญญาในสัญญาร่วมลงทุน (Parties in JV Agreement) –   คู่สัญ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 3)

5.  โครงสร้างและข้อพึงพิจารณาของสัญญา Joint Venture (Unincorporated Joint Venture) และ Consortium 5.1    บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Und […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 2)

4.   ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture และ Consortium 4.1    สถานะทางกฎหมาย  Consortium ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

เมื่อต้องปิดกิจการและต้องให้ลูกจ้างออกจากงาน ต้องหักภาษีอย่างไร

เนื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิด 19 ที่แพร่ระบาดส่งผลทำให้เศรษฐกิจในปัจจุบันถดถอยลงทุกวัน และผู้ประกอบกิจการหลายรายต่างได้รับผลกระทบจากสถานการณ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

Update หลักเกณฑ์ใหม่ การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ รอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นต้นไป

ในยุคปัจจุบันที่ลักษณะการดำเนินธุรกิจของกิจการต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมาก ทำให้หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ที่บังคับใช […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

การเสียภาษีของลูกจ้างที่ต้องออกจากงานเมื่อนายจ้างปิดกิจการหรือลดจำนวนพนักงานลง

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่ระบาดหนักอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานนับปีและยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลง […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

Transfer Pricing ตอนที่ 4 รู้ก่อนและเตรียมความพร้อมก่อน กับหลักเกณฑ์การปรับปรุงรายได้รายจ่าย

ตามที่ผู้ประกอบการได้ยื่น Disclosure Form สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานที่กำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัม […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

ข่าวเผยแพร่

สิ้นสุดการรอคอย !!! กฎหมาย Transfer Pricing กำหนดรายการเอกสารที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน จะต้องจัดเตรียมเพื่อยื่นต่อเจ้าพนักงานสรรพากร หากได้รับหนังสือ