ข้อตกลงการจ้างแรงงาน

นายไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ฉบับก่อนนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะของการจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับหรืออาจถูกบังคับโดยกฎหมายแรงงานไ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.24

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5251/2534 แม้โจทก์และบริษัท ส. จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน แต่โจทก์และบริษัท ส. ต่างเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันและต่าง […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 152 เดือนมีนาคม 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ร […]

จดหมายข่าวภาษีอากร โดย

SHARE

ภาษีการรับมรดก และภาษีจากการรับ – ให้

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการส่งมอบความมั่งคั่งภายหลังจากที่เจ้าของ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567

เนื่องในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิต […]

ธรรมนิติในข่าว โดย

SHARE

จ้างแรงงานมีลักษณะอย่างไรและการจ้างแรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับบางส่วนของกฎหมายแรงงาน

ไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป จะมีการว่าจ้างบุคคล หลากหลายสาขาต่างๆตามคุณวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ของบุคคล […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมีนาคม 2567

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter ฉบับที่ 152 เดือนมีนาคม 2567 กฎหมายใหม่ล่าสุด      1. รายจ่ายเพื่อการสาธารณประโยชน์ ร […]

ข่าว โดย

SHARE

พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2567

เนื่องในวันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2567 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิต […]

ข่าว โดย

SHARE

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19

ตามที่ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเงินค่าตอบแทนจ […]

ข่าว โดย

SHARE

กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ !!! ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

ด้วยรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์โดยส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย อันจะทำให้การบริโภคภายในประเทศและการจ […]

ข่าว โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษี Ep.24

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5251/2534 แม้โจทก์และบริษัท ส. จะเป็นบริษัทในเครือเดียวกัน แต่โจทก์และบริษัท ส. ต่างเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากกันและต่าง […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.23 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีบริษัทกู้ยืมเงินมาเพื่อซื้อหุ้นและที่ดิน ดอกเบี้ยจากการกู้ยืมเงินดังกล่าวสามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเง […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.22 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: การพิจารณาความแตกต่างของเงินได้ตามมาตรา 40(2) และมาตรา 40(8) แห่งประมวลรัษฎากรที่เกิดจากการรับจ้างหรือการรับทำงานให้ มีลักษณะอย่างไร ตอ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ถอดคำพิพากษาภาษีอากร EP.21 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่ม

ถาม: กรณีผู้ประกอบการมีรายได้เกิน 1.8 ล้าน สามารถนำภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก่อนจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไปใช้ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มได้หรือไม่ อ […]

ถอดคำพิพากษาภาษี โดย

SHARE

ข้อตกลงการจ้างแรงงาน

นายไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ฉบับก่อนนี้ ผู้เขียนได้กล่าวถึงลักษณะของการจ้างแรงงานที่ไม่มีผลบังคับหรืออาจถูกบังคับโดยกฎหมายแรงงานไ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

จ้างแรงงานมีลักษณะอย่างไรและการจ้างแรงงานที่ไม่อยู่ในบังคับบางส่วนของกฎหมายแรงงาน

ไพศาล ทองขาว ผู้เขียน          ในการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป จะมีการว่าจ้างบุคคล หลากหลายสาขาต่างๆตามคุณวุฒิการศึกษาหรือประสบการณ์ของบุคคล […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

8 เรื่องที่ผู้ประกอบการควรรู้ก่อนรับแรงงานเด็กทำงานเสริม ตอนที่ 1

     วันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุกปี เป็นวันเด็กแห่งชาติ นายกรัฐมนตรีจะมอบคำขวัญวันเด็กให้เด็กไทย ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานไปเที่ยวเล่นเพลิ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

การจัดประชุมใหญ่ประจำปีสำหรับบริษัทจำกัดในประเทศไทย และประเด็นที่จะต้องพิจารณา

ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎหมายที่สำคัญข้อหนึ่งสำหรับบริษัทจำกัดในประเทศไทยคือการจัดประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ซึ่งเรียกเป็นอย่างอื่นว่า “การ […]

บทความกฎหมาย โดย

SHARE

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย

ธุรกิจต่างด้าวต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย “บริษัทเอ เป็นนิติบุคคลต่างด้าวจดทะเบียนที่ประเทศญี่ปุ่น และมีการจำหน่ายส […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 4)

5.3  โครงสร้างที่สำคัญของสัญญาร่วมลงทุน (Joint Venture Agreement) 5.3.1  คู่สัญญาในสัญญาร่วมลงทุน (Parties in JV Agreement) –   คู่สัญ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 3)

5.  โครงสร้างและข้อพึงพิจารณาของสัญญา Joint Venture (Unincorporated Joint Venture) และ Consortium 5.1    บันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Und […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) และการรวมกันในลักษณะของกลุ่มบริษัท (Consortium) (ตอนที่ 2)

4.   ความแตกต่างระหว่าง Joint Venture และ Consortium 4.1    สถานะทางกฎหมาย  Consortium ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ […]

บทความธุรกิจและการลงทุน โดย

SHARE

ภาษีการรับมรดก และภาษีจากการรับ – ให้

ตอนที่ 1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีการรับมรดก พ.ศ. 2558 ภาษีการรับมรดกเป็นภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากการส่งมอบความมั่งคั่งภายหลังจากที่เจ้าของ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

Transfer Pricing ตอนที่ 5 การจัดเตรียมเอกสารหรือหลักฐานแสดงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ข้อกำหนดของธุรกรรมระหว่างบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (TP Document)

     ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎหมายเกี่ยวกับ Transfer Pricing ซึ่งกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (“บริษัทที่มีคว […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

บริษัท Holding ไม่ต้องเสียภาษี (จริงหรือ?)

ในปัจจุบัน หลายบริษัทกำลังพยายามปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับรูปแบบธุรกิจที่ได้ดำเนินมาในอดีตให้ได้มาตรฐาน […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

ตอนที่ 1 ความเป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ด้วยในปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เริ่มทำธุรกิจของตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขายของออนไลน์เนื่องจากเทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อยู่ […]

บทความภาษีอากร โดย

SHARE

ว่าด้วยเรื่องของตู้ (แบ่ง) ปัน (ความ) สุข ในสำนักกฎหมายธรรมนิติ (สำนักงานฯ)

โดย คุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ คุณวรินทร สะรุโณ และคุณพราว พืชมงคล เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 2563 ที่ผ่านมา ตู้ปันสุขได้เกิดขึ้นจากไอเดียของประช […]

บทความอื่นๆ โดย

SHARE