บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด จะย้ายที่ทำการไปยัง

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 02 6809 777 โทรสาร 02 6809 711

ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป