บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด จะย้ายที่ทำการไปยัง

เลขที่ 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ (66) 2680 9777 โทรสาร (66) 2680 9711

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป