ชื่อ-สกุล นายโกสินทร์ เตชะดิลก

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารสำรอง

โทรศัพท์ 0-2680-9761

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประสบการณ์
  • คดีปกครอง
  • คดีทางการแพทย์
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีคุ้มครองผู้บริโภค
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • งานสืบทรัพย์บังคับคดี