ชื่อ-สกุล นายกัมพล ทรัพย์ปรุง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9724

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
ประสบการณ์
 • งานให้คำปรึกษาด้านกฎหมายภาษีอากร ทุกประเภท
 • งานอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่ง และหรือการประเมินภาษีของเจ้าพนักงาน
 • งานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครองท้องถิ่น
 • งานคดีภาษีอากร
 • งานคดีปกครอง
 • งานคดีแพ่ง
 • งานคดีอาญา
 • งานคดีแรงงาน

งานด้านวิชาการ

 • งานวิชาการด้านกฎหมายภาษีอากร
 • เขียนบทความเกี่ยวกับกฎหมายภาษีในนามสำนักกฎหมายธรรมนิติ
 • ได้รับเชิญจากศาลภาษีอากรกลาง บรรยายและเสวนาในหัวข้อต่าง ๆ อาทิ ดำเนินคดีภาษีอากร ความท้าทายในการไกล่เกลี่ยคดีภาษีอากร เป็นต้น
 • ได้รับเชิญจากกรุงเทพมหานคร เสวนาในหัวข้อ ประชาชนได้อะไร จากการจ่ายภาษีให้แก่กรุงเทพมหานคร
 • ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”
 • เป็นอาจารย์พิเศษบรรยายกฎหมายให้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • เป็นวิทยากรบรรยายกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรให้บริษัท ฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ จำกัด