Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายนพคุณ พุ่มทองตรู

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9717

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

Public key

  • Noppakoon_Poomthongtroo_pub.asc

FAX

   โทรสาร 0-2680-9718

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • ที่ปรึกษากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

  • เป็นตัวแทนเจ้าของเครื่องหมายการค้า

  • เป็นตัวแทนสิทธิบัตร เลขที่ 1051

  • ที่ปรึกษากฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ

  • วางระบบสัญญาด้านอสังหาริมทรัพย์

  • ที่ปรึกษาสมาคมการค้าด้านอสังหาริมทรัพย์

  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย

  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

ทนายความ

It seems we can't find what you're looking for.