ชื่อ-สกุล นายเมธา อานันทสฤษฎ์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9727

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
FAX

โทรสาร 0-2680-9728

ประสบการณ์
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • ที่ปรึกษาและทำคดีปกครอง 
  • คดีมหาชน 
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา