ชื่อ-สกุล Mr. Ryan Crowley

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9710

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

    B.A. Australian National University 
    LL.B. Australian National University 
    LL.M. Australian National University 
    Graduate Certificate in Migration Law & Practice 

ประสบการณ์
  • ให้บริการชาวต่างประเทศด้านต่าง ๆ ได้แก่ กิจการร่วมค้า สัญญา กฎหมายธุรกิจ การส่งเสริมการลงทุน กฎหมายแรงงาน การขอ visa และ work permit