ชื่อ-สกุล นายอนุรักษ์ เทพานนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9731

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • เนติบัณฑิตไทย (สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา)
ประสบการณ์
  • คดีทางการแพทย์
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา