ชื่อ-สกุล นางสาวจิตติมา โสตถิพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษากฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9790

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
ประสบการณ์

ให้บริการชาวต่างประเทศด้านการลงทุน, ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ได้แก่ การขอจัดตั้งและขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย, ขอ Work Permit/VISA, ขอ Resident และงานติดต่อราชการต่าง ๆ