ชื่อ-สกุล นายกำพล ชิรวานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9720

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
FAX

    โทรสาร 0-2680-9724

ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาและดำเนินคดีละเมิดจากการปฏิบัติทางวิชาชีพ ภาษีอากร ครอบครัวและมรดก
  • การดำเนินการกระบวนพิจารณาทางอนุญาโตตุลาการ