ชื่อ-สกุล นายพิชัย พืชมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ

โทรศัพท์ 0-2680-9755

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
ประสบการณ์
  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและจัดร่างสัญญา ให้คำปรึกษา วางแผนและตรวจสอบทางภาษีอากร
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม สารสนเทศและสื่อใหม่ (New Media)