Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายพิชัย พืชมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2680-9755

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

Public key

  • Phichai_Phuechmongkol_pub.asc

FAX

โทรสาร 0-2680-9701

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • เป็นที่ปรึกษากฎหมายและจัดร่างสัญญา ให้คำปรึกษา วางแผนและตรวจสอบทางภาษีอากร
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนและกฎหมายปกครอง
  • งานให้คำปรึกษาและดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายโทรคมนาคม สารสนเทศและสื่อใหม่ (New Media)

ทนายความ

It seems we can't find what you're looking for.