ชื่อ-สกุล นายปฏิคม ฟองโหย

ตำแหน่งปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร

โทรศัพท์ 0-2680-9745

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี
  • คดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีครอบครัวและมรดก
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา

ประสบการณ์การฝึกอบรมความรู้ด้านวิชาการ

ได้รับวุฒิบัตรการฝึกอบรมบทบาทของทนายความในการพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองเพื่อการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ จากสภาทนายความ