ชื่อ-สกุล นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ

โทรศัพท์ 0-2680-9796

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
FAX

    โทรสาร 0-2680-9798

ประสบการณ์
  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน การจัดตั้งและการเลิกองค์กร เอกชนทุกประเภท

  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร แรงงานและ อุตสาหกรรม

  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย

  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ

  • งานให้คำปรึกษาและคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

  • งานจัดร่างกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

  • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมการค้าอาคารชุด