Menu

ENG

Menu

ชื่อ-สกุล นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ
บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2680-9796

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์

Public key

  • Wisoot_Karnchanapunyapong_pub.asc

FAX

    โทรสาร 0-2680-9798

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านการลงทุน การจัดตั้งและการเลิกองค์กร เอกชนทุกประเภท

  • งานให้คำปรึกษากฎหมายด้านภาษีอากร แรงงานและ อุตสาหกรรม

  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย

  • งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้

  • งานให้คำปรึกษาทางกฎหมายทั่วไปและจัดร่างสัญญาให้กับองค์กรทางธุรกิจ

  • งานให้คำปรึกษาและคดีเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

  • งานจัดร่างกฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์

  • เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้แก่สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรและสมาคมการค้าอาคารชุด

ทนายความ

It seems we can't find what you're looking for.