ชื่อ-สกุล นางพัชราวดี บุญพะเนียด

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9765

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต 

ประสบการณ์

เป็นที่ปรึกษากฎหมายด้าน หุ้นส่วนบริษัท บริษัทมหาชนจำกัด สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ องค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จัดประชุมคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น ผู้เป็นหุ้นส่วน สมาชิก ให้แก่บริษัทจำกัด มหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ และองค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล กิจการร่วมค้า คณะบุคคล สมาคม สมาคมการค้า มูลนิธิ และองค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง เลิก และ เสร็จการชำระบัญชี ให้แก่คณะบุคคล บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล มูลนิธิ สมาคม สมาคมการค้า องค์การนิติบุคคลต่าง ๆ

จดทะเบียนควบบริษัท โอนกิจการทั้งหมด แปรสภาพห้างเป็นบริษัทจำกัด แปรสภาพบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และ ดำเนินการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น