อบรมในหัวข้อบทบาทและหน้าที่หัวหน้างานของสำนักกฎหมายธรรมนิติ

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักกฎหมายธรรมนิติได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงานในหัวข้อ “บทบาทและหน้าที่ของหัวหน้างาน” ณ ห้องรับรอง 1 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมี คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หัวหน้างานได้เข้าใจและตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองที่มีต่อองค์กร อีกทั้งเพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บรรยายให้ความรู้

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด กล่าวขอบคุณและปิดกิจกรรมในครั้งนี้

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างคุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) และหัวหน้างานของบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด