รายจ่าย 2 เท่า ช่วยบริษัทลดภาษี!!!

 

 

สนใจใช้บริการที่ปรึกษากฎหมาย ในการให้คำแนะนำ 

เพื่อให้ท่านใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้อย่างถูกต้อง ประหยัดภาษี และไม่เสี่ยงกับการถูกประเมินย้อนหลัง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่  02-680-9753

 

ทางเลือก หักรายจ่าย 2 เท่า ช่วยบริษัทลดภาษี!

ที่มา :

1. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ. 2560

2. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 290) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป  ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 639) พ.ศ.2560

3. พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 632) พ.ศ. 2560

4. ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร (ฉบับที่ 3) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อการยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับเงินได้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจ่ายไปในการลงทุนสำหรับโครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในชนบท