• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2559

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ

DLO’S Tax Newsletter

 

ฉบับที่ 72 เดือนธันวาคม 2559

 

กฎหมายใหม่ล่าสุด

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าบริการหรือค่าที่พักในการท่องเที่ยวปลายปี 2559

 

ข่าวภาษี

1.    “คลัง” วางแผนจัดเก็บภาษีเจ้าของที่ดินที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

2.    มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

3.    ค่าจ้างผู้สูงอายุ หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

4.   เลื่อนแผนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ คาดบังคับใช้ในปี 2561

 

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

คำพิพากษาฎีกาที่ 5150/2559

ระหว่างบริษัท ส.โจทก์
กับกรมสรรพากรจำเลย
เรื่องการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 

 

กฎหมายใหม่ล่าสุด

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับค่าบริการหรือค่าที่พักในการท่องเที่ยวปลายปี 2559

ตามที่กฎกระทรวงฉบับที่ 322 (พ.ศ.2559) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 280) กำหนดให้ยกเว้นเงินได้บุคคลธรรมดาเท่าที่จ่ายเป็นค่าบริการหรือค่าที่พัก สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศที่ได้จ่ายตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1)  กรณีโสด ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท

2)  กรณีมีคู่สมรส

–  มีเงินได้ฝ่ายเดียว ผู้มีเงินได้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท

–  ต่างฝ่ายต่างมีเงินได้ แต่ละฝ่ายได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ไม่เกิน 15,000 บาท

3)  ผู้มีเงินได้ต้องเป็นผู้จ่ายค่าบริการหรือค่าที่พัก เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวของตนเอง

4)  มีหลักฐานการรับเงินจากผู้ประกอบการดังกล่าว โดยระบุชื่อผู้มีเงินได้ จำนวนเงิน และวัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/d8bbWj และ https://goo.gl/SgYE65

 

ข่าวภาษี

1. “คลัง” วางแผนจัดเก็บภาษีเจ้าของที่ดินที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล

ปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า กระทรวงการคลังกำลังพิจารณาแนวทางการจัดเก็บภาษีจากเจ้าของที่ดินที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล เช่น การลงทุนถนน มอเตอร์เวย์ ท่าเรือ สนามบิน รถไฟ ฯลฯ โดยจะจัดเก็บภาษีเมื่อเจ้าของที่ดินนำที่ดินดังกล่าวออกขาย หรือหาผลประโยชน์อื่นๆ ซึ่งคาดว่าภายในปีงบประมาณ 2560 จะได้ข้อสรุปทั้งหมด

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐบาลประกาศกำหนดต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/KSIapK

2. มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ครม. มีมติอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ กรณีลงทุนในเครื่องชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

1) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่นิติบุคคล สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนในอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

2) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมจากการรับชำระเงินด้วยบัตรเดบิตผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐบาลประกาศกำหนดต่อไป

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/BWBcKE

3. ค่าจ้างผู้สูงอายุ หักรายจ่ายได้ 2 เท่า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ครม. มีมติเห็นชอบและอนุมัติหลักการ ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรฯ (ฉบับที่…) พ.ศ…. เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ โดยกำหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่นายจ้างซึ่งเป็นนิติบุคคลให้สามารถนำรายจ่ายประเภทเงินเดือนและค่าจ้างของลูกจ้างที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป)  มาหักรายจ่ายได้ 2 เท่า ซึ่งต้องมีอัตราค่าจ้างไม่เกิน 15,000 บาทต่อคนต่อเดือน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยนายจ้างขอใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการ กรรมการ ผู้บริหาร หรือเคยเป็นผู้บริหารของกิจการ

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/ujjssp

4. เลื่อนแผนเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ คาดบังคับใช้ในปี 2561

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่นั้น ไม่สามารถเริ่มใช้บังคับได้ในปี 2560 ตามที่ตั้งเป้าไว้ แต่จะเร่งผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้มีผลบังคับใช้ได้ประมาณปี 2561

ติดตามรายละเอียดได้จาก https://goo.gl/h24b9o

 

คำพิพากษาฎีกาที่น่าสนใจ

คำพิพากษาฎีกาที่ 5150/2559

ระหว่างบริษัท ส.โจทก์
กับกรมสรรพากรจำเลย
เรื่องการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร

 

โจทก์ไม่ได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่โจทก์ยื่นหลังจากที่โจทก์ได้รับหมายเรียก การที่จำเลยอ้างว่าโจทก์ส่งมอบบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นไม่ครบถ้วนเพียงพอต่อการตรวจสอบนั้น ขัดแย้งกับคำให้การของจำเลยที่ว่า จำเลยได้นำผลการตรวจสอบด้านรายได้ ด้านรายจ่าย ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติม ปรับปรุงกำไรสุทธิที่โจทก์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ไว้แล้ว และสามารถคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์จากยอดกำไรสุทธิได้ ดังนั้น เจ้าพนักงานประเมินให้โจทก์เสียภาษีในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ของรอบระยะเวลาบัญชี ตามประมวลรัษฎากร ตามมาตรา 71(1) จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ควร การประเมินภาษี ของเจ้าพนักงานประเมินและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ความเห็นทางกฎหมายเพิ่มเติม

คำพิพากษาข้างต้นเป็นปัญหาเกี่ยวกับการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 5 ของยอดรายรับหรือยอดขายก่อนหักร่ายจ่ายใด ๆ มาตรา 71(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินภาษีเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลไม่ยื่นรายการที่จำเป็นในการคำนวณภาษีหรือมิได้ทำบัญชี หรือทำไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ในมาตรา 17 และมาตรา 68 ทวิ หรือไม่นำส่ง เอกสาร หรือหลักฐานอื่น ตามมาตรา 23 อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถคำนวณหากำไรสุทธิตามมาตรา 24 แห่งประมวลรัษฎากร ได้

แม้โจทก์จะมิได้ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายในกำหนด แต่เมื่อโจทก์ได้รับหมายเรียกแล้ว ได้ดำเนินการยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 พร้อมกับส่งมอบบัญชีเอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินอ้างว่า บัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบนั้น แต่กลับปรากฏว่า เจ้าพนักงานประเมินสามารถคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลของโจทก์จากยอดกำไรสุทธิที่โจทก์ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 50 ดังกล่าวไว้ได้

ผู้เขียนเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษา เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงในคำให้การว่า จำเลยตรวจสอบรายได้รายจ่าย ภาษีที่ต้องชำระเพิ่มเติมและปรับปรุงกำไรที่โจทก์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ไว้ เจ้าพนักงานจึงไม่สามารถประเมินภาษีจากยอดขายโดยอ้างว่าโจทก์ไม่ส่งเอกสารหรือส่งไม่ครบถ้วนซึ่งเป็นเหตุให้ประเมินภาษีตามมาตรา 71(1) ได้ ดังนั้น การที่ศาลมีคำสั่งให้พนักงานประเมินทำการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคลของโจทก์สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีพิพาทจากกำไรสุทธิของกิจการตามมาตรา 24 ประกอบมาตรา 65 แห่งประมวลรัษฎากร คำพิพากษาดังกล่าวจึงชอบแล้ว

 

นายราชศักดิ์ กุลกัลยา

 

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติมใด ๆ เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร สามารถติดต่อได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด 2/2 อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 หรือโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0-2680-9751, 0-2680-9760 Email: budhimak@dlo.co.th, chatwaleem@dlo.co.th

 

 

    บริการกฎหมายภาษีอากร :

1. งานให้คำปรึกษาภาษี

2. งานขอคืนภาษี

3. งานวางแผนภาษี

4. งานตรวจสอบภาษี

5. งานกรอกแบบแสดงรายการภาษี

6. งานให้ปากคำแก่เจ้าหน้าที่

7. งานอุทธรณ์การประเมินภาษี

8. งานคดีภาษีอากร

    เป็นต้น

 

สอบถามบริการโปรดติดต่อ :

กัมพล ทรัพย์ปรุง

+662 680-9724

kamphols@dlo.co.th

 

พุทธิมา เกิดศิริ

+662 680-9751

budhimak@dlo.co.th

 

ชัชวลี ไมตรี

+662 680-9760

chatwaleem@dlo.co.th