• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • แก้ไข! เงื่อนไขการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่นำมาหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เพิ่ม

แก้ไข! เงื่อนไขการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารที่นำมาหักรายจ่ายเพื่อการลงทุนได้เพิ่ม

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเพื่อการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สินแต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากร

ตามที่พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 กำหนดให้รายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้นซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเป็นอาคารถาวร แต่ไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัยสามารถลงเป็นรายจ่ายได้ตามเงื่อนไขของประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266) แล้วนั้น

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2559 อธิบดีกรมสรรพากรออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270) มาแก้ไขความในประกาศ ฯ ดังกล่าว

เดิม[1]

ต้องขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2558 –  31 ธ.ค. พ.ศ. 2559 และได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น

ใหม่[2]

กรณีการซื้อ หรือเช่าซื้ออาคารไม่สามารถนำมาลงรายจ่ายได้ เฉพาะแต่กรณีก่อสร้างหรือดัดแปลงกรณีลงรายจ่ายได้ต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ขออนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร[3] โดยยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าหนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2558 –  31 ธ.ค. 2559 หรือ

2. แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร[4] โดยแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2558 – 31 ธ.ค. 2559 หรือ

3. กรณีที่มีการดัดแปลงอาคาร แต่กฎหมายควบคุมอาคารฯ ไม่ถือว่าเป็นการดัดแปลงอาคาร ต้องมีสัญญาจ้าง ใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงในลักษณะทำนองเดียวกันที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 3 พ.ย. 2558 –  31 ธ.ค. 2559 [5]

อนึ่ง เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 คณะรัฐมนตรีมติให้ อาคาร/เครื่องจักรไม่จำเป็นต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ซึ่งยังมิได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 604) พ.ศ.2559 ดังกล่าว จึงต้องติดตามกันต่อไปว่าจะมีกฎหมายประกาศเมื่อใด

ติดตามรายละเอียดได้จาก: กรมสรรพากร


[1] ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 266)

[2] ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 270)

[3] ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

[4] ตามมาตรา 39 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

[5] ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522