• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม.ปรับปรุงเงื่อนไขการหักรายจ่ายลงทุนหักเพิ่มได้อีก 1 เท่า

ครม.ปรับปรุงเงื่อนไขการหักรายจ่ายลงทุนหักเพิ่มได้อีก 1 เท่า

                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดำเนินการต่อไปได้

                   กค. เสนอว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนในประเทศโดยได้ออกพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินบางกรณี ทั้งนี้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึงเครื่องจักรและอาคารถาวรขนาดใหญ่ด้วย แต่เนื่องจากการลงทุนในทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรจำเป็นต้องมีการติดตั้งก่อนที่จะพร้อมใช้งาน ซึ่งหากเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่อาจติดตั้งไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกาดังกล่าวกำหนด ขณะที่การลงทุนในทรัพย์สินประเภทอาคารถาวรจำเป็นต้องมีการออกแบบ การจัดทำแบบแปลนและแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา การจัดหาผู้ควบคุมงานก่อสร้างและผู้รับเหมางานก่อสร้าง รวมทั้งการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งใช้ระยะเวลานานพอสมควรและหากเป็นอาคารถาวรขนาดใหญ่อาจก่อสร้างไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเช่นกัน จึงเห็นควรปรับปรุงการยกเว้นภาษีเงินได้ที่ได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายตามมาตรา 65 ตรี (5) แห่งประมวลรัษฎากรเพื่อการลงทุนในเครื่องจักรและอาคารถาวร ทั้งนี้ สำหรับรายจ่ายที่ได้จ่ายไประหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเครื่องจักรและอาคารถาวรไม่ต้องได้มาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จึงได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร              (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ

                         สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา

                   ปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 604) พ.ศ. 2559 จากต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นไม่จำเป็นต้องได้เครื่องจักรหรืออาคารถาวรนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมใช้การได้ตามประสงค์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559

 ที่มา : สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559