• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กฎหมายใหม่แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่น ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.2 ก และ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น

กฎหมายใหม่แก้ไขหลักเกณฑ์การยื่น ภ.ง.ด.2 , ภ.ง.ด.2 ก และ ภ.ง.ด.53 ด้วยสื่อบันทึกในระบบคอมพิวเตอร์หรือด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อื่น

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 255)
ติดตามรายละเอียดได้จาก:  http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg255.pdf

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 256)
ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58dg256.pdf

คำชี้แจงกรมสรรพากร เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.2 และ ภ.ง.ด.2ก และการยื่นแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายอื่น
ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/58r17.pdf

ที่มา : กรมสรรพากร