• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • “กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” พัฒนาผู้ประกอบการผ่านออนไลน์ ฟรี 13 หลักสูตร

“กรมพัฒนาธุรกิจการค้า” พัฒนาผู้ประกอบการผ่านออนไลน์ ฟรี 13 หลักสูตร

นางสาวพิกุล ทักษิณวราจาร รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวถึงโครงการพัฒนาผู้ประกอบการผ่านสื่อออนไลน์ว่า ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ดำเนินการให้บริการการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ ทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.com มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ ในการที่จะเข้าร่วมการอบรมความรู้ทางด้านการประกอบธุรกิจกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งในโครงการที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการ เป็นจำนวนมากกว่า 10,000 ราย เนื่องจากระบบการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นั้น สามารถช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี และยังไม่มีข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่ โดยผู้ที่เข้าอบรมสามารถทบทวนบทเรียน และทำการฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปได้ ทำให้เกิดการจดจำและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการประกอบธุรกิจได้จริง โดยในปี 2554 ได้เปิดให้บริการ  การเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์ จำนวน 13 หลักสูตร คือ

 

o หลักสูตรทางด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
2. หลักสูตร การตลาดด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
3. หลักสูตร การพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. หลักสูตร กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์ 
5. หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ

 

o หลักสูตรทางด้านบริหารจัดการและการตลาด สำหรับผู้ประกอบธุรกิจระดับต่าง ๆ  3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร การเริ่มต้นธุรกิจแบบมืออาชีพ 
2. หลักสูตร ก้าวสู่มืออาชีพระดับก้าวหน้า 
3. หลักสูตร เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก

 

o หลักสูตรทางด้านบัญชีและธรรมาภิบาล  4 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร สารสนเทศทางการบัญชี 1
2. หลักสูตร สารสนเทศทางการบัญชี 2
3. หลักสูตร ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ 
4. หลักสูตร งบการเงินสำหรับผู้บริหาร

 

o หลักสูตรสนับสนุนการประกอบธุรกิจในโลกยุคเปิดการค้าเสรี 
คือ หลักสูตร การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ (Business Writing)  

 

เปิดรับสมัคร  :  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2554
เปิดเรียน  :  สามารถเรียนได้ทันที หลังจากสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

วิธีสมัครเข้าร่วมโครงการ
 1. สมัครเรียนทางเว็บไซต์ www.dbdacademy.com
 2. ส่งหลักฐานการสมัคร (สำเนาบัตรประชาชน + ชื่อเว็บไซต์ หรือชื่อร้านค้าบนอินเทอร์เน็ต) ทางโทรสารหมายเลข 029622149                                                                                                                                                                                                         
3. หากเรียนจบภายในระยะเวลาที่กำหนด จะได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โทรศัพท์  :  0-2547-5962 , 0-2547-5156 , 0-2962-2146 ต่อ 123, 085-2215-483 
โทรสาร  :  0-2547-5963-4  , 0-2962-2149
e-Mail  :  training@dbd.go.th , bs@thai2learn.com, ts@thai2learn.com

 

—————————————————–

 

ที่มา มติชนออนไลน์