Menu

ENG

Menu

สรรพากรพร้อมไขข้อข้องใจภาษีตลอด24ชม.

กรมสรรพากรจับมือศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐ 1111 ให้บริการตอบปัญหาภาษีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ (9 พ.ค.) นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
และนายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "สร้างเครือข่าย–การเป็นหุ้นส่วน"
ระหว่าง ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111) และ
ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร
(1161) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ในระบบ Call Center ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน
รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีดังกล่าว ซึ่งจัดขึ้น ณ
ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร


นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการขยายช่องทางและคุณภาพการให้บริการตอบปัญหาภาษีสรรพากรทางโทรศัพท์แก่ผู้เสียภาษีและประชาชนให้ได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น กรมสรรพากร
โดย RD Call Center 1161 และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โดยศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน (GCC 1111 )
ได้มีข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาการให้บริการ เพื่อให้ผู้เสียภาษีและประชาชน สามารถเข้าถึงคำตอบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับภาษีสรรพากร การยื่นแบบแสดงรายการ และการคำนวณภาษีได้อีกทางหนึ่ง ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1111 ซึ่งจะทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการสอบถามมากขึ้น นอกเหนือจากที่กรมสรรพากรได้ให้บริการ RD Call Center 1161


"ความร่วมมือนี้จะช่วยขยายเวลาการให้บริการแก่ผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับสรรพากรจากเวลาปกติ ให้บริการ ถึงเวลา 18.00 น. ขยายออกไปเป็น 24 ชั่วโมงทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยกรมสรรพากรได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องภาษีแก่เจ้าหน้าที่ของ GCC รวมทั้ง วิธีการสืบค้นข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลบนระบบ Internet ซึ่งจะช่วยให้การบริการข้อมูลภาษีอากรเป็นมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน เสมือนการให้บริการ ของกรมสรรพากร และก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อทั้งสองหน่วยงานอีกด้วย"

ที่มา กรุงเทพธุรกิจ