ชื่อ-สกุล นายเกรียงไกร แก่นบุตรดี

ตำแหน่งปัจจุบัน รองหัวหน้าฝ่าย

โทรศัพท์ 0-2680-9744

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต 

ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดี / ต่อสู้คดี เกี่ยวกับคดีปกครอง
  • คดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการ
  • คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
  • คดีมรดกและครอบครัว
  • คดีแพ่ง
  • คดีอาญา
  • งานตรวจสอบทรัพย์สิน หนี้สิน เพื่อให้ความเห็นทางกฎหมาย