ชื่อ-สกุล นายภาณุกร ดุลสัมพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษากฏหมายอาวุโส

โทรศัพท์ 0-2680-9722

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตรบัณฑิต 
  • นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายธุรกิจ
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายธุรกิจ
  • กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  • กฏหมายทั่วไป