ชื่อ-สกุล นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน นักกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2680-9789

ประวัติส่วนตัว

อีเมล์
การศึกษา
  • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
  • ที่ปรึกษากฎหมายหุ้นส่วนและบริษัท
  • ที่ปรึกษากฎหมายบริษัทมหาชนและตลาดหลักทรัพย์
  • ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจทั่วไป และร่างสัญญา