ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2562

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2562 เเละ บรรยายหัวข้อ “ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กรของบริษัทในเครือธรรมนิติ” ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยหัวเฉียว, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่