• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวล่าสุด! หักค่าลดหย่อนท่องเที่ยวได้เพิ่มอีก 15,000 ในเดือนธันวาคม 59 นี้

ข่าวล่าสุด! หักค่าลดหย่อนท่องเที่ยวได้เพิ่มอีก 15,000 ในเดือนธันวาคม 59 นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ เพิ่มเติมค่าลดหย่อนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศในวันที่ 1 ธ.ค. 2559 – 31 ธ.ค. 2559 อีก โดยมีเงื่อนไขว่า ผู้มีเงินได้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถหักค่าลดหย่อนค่าบริการที่จ่ายให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและค่าที่พักในโรงแรมให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับสิทธิหักค่าลดหย่อนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศตามกฎกระทรวงฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2559) ต้องไม่เกิน 30,000 บาท

ที่มา: เว็บไซต์รัฐบาลไทย