• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ด่วน ! พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ราชเทวี -ปทุมวัน สร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ มีผลบังคับวันนี้ (เปิดดูแนวเวนคืน)

ด่วน ! พ.ร.ฎ.เวนคืนที่ดิน ราชเทวี -ปทุมวัน สร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ มีผลบังคับวันนี้ (เปิดดูแนวเวนคืน)

ผู้สื่อข่าว มติชนออนไลน์ รายงานว่า วันนี้  ๑ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ พระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔  มีผลบังคับใช้

ทั้งนี้
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ
เนื่องจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้ทำการสำรวจเขตที่ดินเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณ
ที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อสร้างทางพิเศษสายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่ ยังไม่แล้วเสร็จ
สมควรกำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี และเขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำ
การสำรวจและเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนที่แน่นอน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้


บทบัญญัติและ มาตราสำคัญ มีดังนี้

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า
“พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตราชเทวี
และเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔”

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับได้มีกำหนดสี่ปี

มาตรา ๔ ที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการสร้างทางพิเศษ สายแจ้งวัฒนะ – บางโคล่

มาตรา ๕ ให้ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนตาม พระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๖ เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้
อยู่ในท้องที่เขตราชเทวีและเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
มีส่วนแคบที่สุดสามร้อยห้าสิบเมตร และส่วนกว้างที่สุดหกร้อยเมตร ทั้งนี้
ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้

มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี

 

เปิดดูแนวเวนคืนที่นี่

 

ที่มา หนังสือพิมพ์มติชน