ครม. ลดภาษีอุ้มต่างชาติ

ครม.คลอดมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคใน
ไทยของบริษัทต่างชาติ ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 0%เป็นเวลา10 ปี
สรรพากรคาดสูญเสียรายได้ 4,000 ล้านบาทต่อปี

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
มีมติอนุมัติมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคในไทย (Regional Operating Headquarters) หรือ (ROH) มีสาระสำคัญดังนี้คือ

การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่สำนักงานภูมิภาค
สำหรับรายได้ที่ได้จากการให้บริการของสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจ
ในเครือข่ายที่อยู่ในต่างประเทศหรือสาขาต่างประเทศของ ROH เป็นเวลา 10
รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน นับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่ใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี และลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10 % 
ให้แก่สำนักงานภูมิภาค
สำหรับรายได้จากการให้บริการของสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคแก่วิสาหกิจในเครือข่ายที่อยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน

นอกจากนี้ ยังยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินปันผลที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
รวมถึงการยกเว้นภาษีนิติบุคคลเงินปันผลที่จ่ายให้แก่นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศและมิได้ประกอบกิจการในประเทศไทย
เฉพาะเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิอันเกิดจากรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี และลดภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือ 10 % เป็นต้น

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ประเมินผลกระทบจากการออกมาตรการดังกล่าวว่า
ผลจากการยกเว้นภาษีนิติบุคคลจะทำให้กรมสรรพากรสูญเสียรายได้ 1,700
ล้านบาทต่อปี  ขณะที่การจัดเก็บภาษีบุคคลธรรมดาที่ได้จากคนต่างด้าวจะกระทบ
2,400 ล้านบาทต่อปี
แต่ในทางกลับกันเชื่อว่าการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศผ่านมาตรการดังกล่าวจะทำให้รัฐไม่สูญเสียรายได้มากนัก
เนื่องจากเชื่อว่าผลจากมาตรการดังกล่าว
จะทำให้เกิดแรงจูงใจในการส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในประเทศ
โดยเฉพาะในภาคบริการ ส่งเสริมการใช้จ่ายเงินในประเทศ
การนำเข้าจากต่างประเทศจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพื่อถ่าย
ทอดความรู้ให้กับคนไทย

ด้านนายสาธิต รังคสิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) 
เปิดเผยว่า
มาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่สร้างแรงจูงใจให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในเมืองไทยมากขึ้น ทั้งนี้ ได้กำหนดเงื่อนไขว่า
บริษัทดังกล่าวจะต้องทยอยจัดตั้งบริษัทในเครือ หรือสาขา 3 แห่งในประเทศไทย
ภายใน 5 ปี ซึ่งหากไม่เข้าเงื่อนไข เช่น จัดตั้งสาขาได้ไม่ทันในเวลากำหนด
ก็จะถูกจัดเก็บภาษีในอัตราเดิม

"เป็นมาตรการจูงใจเพราะถ้าไม่มีเชื่อว่า
จะทำให้ถูกดึงการลงทุนไปยังประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซียมากขึ้น
โดยเฉพาะการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์" นายสาธิตกล่าว

 


 

ที่มา หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ กรมสรรพากร