ถอดคำพิพากษาภาษี ep.17 ภาษีกรมสรรพากร ประเภทภาษีเงินได้

ถาม: กรณีผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า และได้ออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิออก จะมีความรับผิดทางภาษีหรือไม่ อย่างไร

ตอบ: ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 86/23 กำหนดห้ามบุคคลซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการจดทะเบียน และห้ามบุคคลซึ่งแม้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนออกใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้โดยไม่มีสิทธิออกได้ เมื่อปรากฎว่าผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับเงินสนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ซึ่งไม่ถือเป็นมูลค่าฐานภาษีจากการขายสินค้า และการให้บริการตามประมวลรัษฎากร มาตรา 79 จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษี แต่เมื่อผู้ประกอบการจดทะเบียนได้ออกใบกำกับภาษี และนำมาถือเป็นภาษีขายในเดือนภาษีแล้ว จึงต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินภาษีตามมาตรา 89 (6) และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระหรือนำส่งโดยไม่รวมเบี้ยปรับตามมาตรา 89/1

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1104/2561

เงินสนับสนุนเพื่อทำการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์สินค้า มีลักษณะเป็นการให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันที่โจทก์จะต้องกระทำการใด ๆ ตอบแทนไม่เข้าลักษณะเป็นค่าตอบแทนจาการขายสินค้าหรือให้บริการ ตามมาตรา 77/1 (8) (10) จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 77/1 (8) (10) และมาตรา 77/2 แม้โจทก์เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนแต่โจทก์ไม่มีสิทธิออกใบกำกับภาษีสำหรับเงินสนับสนุนดังกล่าว ตามมาตรา 86/13 และจากการที่โจทก์ออกใบกำกับภาษีโดยที่มิได้มีการขายสินค้าหรือให้บริการ แม้ว่าจะไม่ได้มีการส่งมอบใบกำกับภาษีให้กับผู้ให้เงินสนับสนุนก็ตาม แต่ย่อมทำให้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่มของโจทก์ไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อน กระทบเดือนภาษีถัดไป โจทก์จึงต้องรับผิดในภาษีมูลค่าเพิ่มตามจำนวนที่ปรากฏในใบกำกับภาษีตามมาตรา 86/13 พร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจำนวนเงินภาษีตามมาตรา 89 (6) และเงินเพิ่มอีกในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ตามมาตรา 89/1