ถาม : เงินที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนจำกัดถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไร และผู้เป็นหุ้นส่วนสามารถนำมาเครดิตภาษีได้หรือไม่ ?

ตอบ : ไม่ได้ เพราะเงินจำนวนดังกล่าวไม่ถือเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งกำไรที่จะนำมาเครดิตภาษี เงินปันผลได้ตามมาตรา 40 (4) (ข) ประกอบมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร แต่ถือเป็นผลประโยชน์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับเฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าทุน ตามมาตรา 40 (4) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13935/2555 ประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติถึงความหมายของคำว่า เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไร ไว้โดยเฉพาะ จึงต้องพิเคราะห์จากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1084 เมื่อเงินที่โจทก์ได้รับเมื่อมีการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนจำกัดเป็นกำไรที่เกิดขึ้นในระหว่างการชำระบัญชี จึงมิใช่เงินปันผลซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ข) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เป็นผลประโยชน์ที่ผู้เป็นหุ้นส่วนได้รับจากการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเลิกกัน เฉพาะส่วนที่ตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุนที่โจทก์ลงทุน ซึ่งเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (4) (ฉ) แห่งประมวลรัษฎากร โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎาก

บทความที่เกี่ยวข้อง