สรรพากรคุมเข้มนอมินีขายที่

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
เปิดเผยว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่,
เกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต
นิยมประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดินอย่างมาก
ซึ่งราคาที่ดินบางแปลงราคาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 10 กว่าที่แล้วหลายร้อยเท่า
เนื่องจากมีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำโรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักจำนวนมาก
โดยเฉพาะเป็นการซื้อของชาวต่างประเทศที่อาศัยคนไทยเป็นตัวแทนในการซื้อขาย
ที่ดิน
เนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน

สำหรับวิธีหลบเลี่ยงภาษีจากธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น
จะใช้ตัวแทนเชิดเป็นผู้ดำเนินการทุกอย่าง
โดยผู้ขายที่อยู่ในรูปบริษัทจะขายให้กับบุคคลธรรมดา
หลังจากนั้นบุคคลธรรมดาจะนำที่ดินแปลงนั้นไปขายต่อให้กับอีกบริษัท
บุคคลธรรมดาจะเป็นตัวแทนของทั้ง 2 บริษัท
โดยเป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายตัวจริง ซึ่งการใช้ตัวแทนเชิดทำให้บริษัททั้ง 2
ที่มีผู้ซื้อขายที่ดินตัวจริงสามารถประหยัดภาษีไปได้มาก
เพราะเป็นการซื้อขายกับบุคคลธรรมดา หักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามราคาประเมินของกรมที่ดิน
แต่หากซื้อขายโดยตรงระหว่างบริษัทกับบริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย
ตามราคาที่มีการตกลงซื้อขายกัน
ทั้งนี้การใช้ตัวแทนเชิดมีความผิดตามกฎหมายของกรมสรรพากร

“การดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น สรรพากรพื้นที่ 11 ซึ่งรับผิดชอบดูแล 8
จังหวัดของภาคใต้และครอบคลุมจังหวัดที่เป็นแหล่งทองเที่ยวที่สำคัญทั้ง 3
จังหวัดดังกล่าว
ได้ดำเนินการพัฒนาระบบไอทีของสรรพากรให้สามารถตรวจจับการกระทำที่เข้าลักษณะ
การเป็นตัวแทนเชิดได้
โดยจะนำข้อมูลการซื้อขายในที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งว่ามีการซื้อและขายผ่าน
บุคคลหรือบริษัทใด และเทียบเคียงกับราคาประเมินของกรมที่ดิน
หากรายใดเข้าลักษณะการกระทำที่เป็นตัวแทนเชิด
กรมฯก็จะเข้าดำเนินการประเมินภาษีใหม่”

นอกจากนี้ระบบไอทีที่สรรพากรพื้นที่ 11
ได้พัฒนาขึ้นมาจะสามารถระบุถึงความผิดปรกติในธุรกรรมการซื้อขายอสังหาริม
ทรัพย์ได้ทันที
จากเดิมที่ข้อมูลอยู่ในรูปแบบของกระดาษที่ต้องทำการตรวจค้นจากกรมที่ดิน
แต่กรมฯสามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาขึ้นบนจอคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่
ซึ่งในอนาคตมีคอมพิวเตอร์พกพาให้เจ้าหน้าที่ประเมินภาษีของกรมฯได้ใช้โดย
เชื่อมต่อข้อมูลกับฐานข้อมูลของกรมฯได้ ทำให้การประเมินภาษีทำได้ง่ายขึ้น
เพราะสามารถเรียกข้อมูลผู้เสียภาษีรายนั้นๆได้ทันที
จากเดิมเกรงว่าหากนำคอมพิวเตอร์พกพามาใช้นอกพื้นที่ของกรมฯ
อาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีล้วงข้อมูลทางราชการไปได้
แต่ปัจจุบันสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แล้ว

 

ที่มา โลกวันนี้รายวัน