โค้งสุดท้าย สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีสำหรับการโอนทรัพย์สินเพื่อเป็นหุ้นของบริษัทจัดตั้งใหม่!!!

ธนินท์รัฐ เหลืองถาวรพจน์

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

                ตามที่รัฐได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมให้การประกอบธุรกิจในรูปบุคคลธรรมดา แปรสภาพไปเป็นนิติบุคคลโดยให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสำหรับการโอนทรัพย์สินซึ่งใช้ในการประกอบกิจการของตน เช่นที่ดิน อาคารสำนักงาน สินค้าคงเหลือ เป็นต้น ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่โดยการตีมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นหุ้นสามัญ ซึ่งจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ สำหรับการโอนทรัพย์สินเข้าเป็นทุนจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่[1]

อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท (SME) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวสามารถนำรายจ่ายที่เกิดจากการจัดตั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลลงเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีกจำนวน 1 เท่า นอกจากนี้ ค่าทำบัญชี และค่าสอบบัญชีนั้น ก็สามารถลงเป็นรายจ่ายเพิ่มได้อีกจำนวน 1 เท่า เป็นระยะเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีนับตั้งแต่รอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งขึ้นใหม่นั้นอีกด้วย[2]

จะเห็นได้ว่า สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวนี้ ความสำคัญอยู่ที่การโอนทรัพย์สิน การวางแผนจัดตั้งองค์กรธุรกิจ และการวางแผนภาษีให้ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนับจากวันนี้ก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่มากนัก เนื่องจากสิทธิประโยชน์ดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนั้น ผู้ที่สนใจควรเร่งดำเนินการติดต่อและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อจะได้ดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

 

หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใด กรุณาติดต่อได้ที่

02 – 6809734, 02 – 6809760, 02 – 6809753

 


[1]มาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560

[2]มาตรา 5 แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 630) พ.ศ.2560