ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของ COVID-19

ตามที่ได้มีการกำหนดให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้รับเงินค่าตอบแทนจากทางราชการเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 392 (พ.ศ. 2567) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

  1. กำหนดให้เงินได้ ดังต่อไปนี้ เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

  1. ให้ใช้บังคับสำหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับในปีภาษี พ.ศ. 2566

 

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr392.pdf