กระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ !!! ยกเว้นภาษีเงินได้ค่าก่อสร้างอาคารเพื่อที่อยู่อาศัย

ด้วยรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์โดยส่งเสริมให้มีการก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย อันจะทำให้การบริโภคภายในประเทศและการจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มอันเป็นการขยายฐานภาษี และสนับสนุนการใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ จึงได้ออกกฎกระทรวงฉบับที่ 393 (พ.ศ. 2567) เพื่อให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 42 (17) แห่งประมวลรัษฎากร โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

 

ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/mr393.pdf