• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กรมสรรพากรแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี 2565

กรมสรรพากรแจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี 2565

ประกาศกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2566 ได้แจ้งอัตราการคำนวณค่าหรือราคาเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ตามอัตราถัวเฉลี่ยในวันสุดท้ายของปี พ.ศ. 2565 ที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อและขายซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้คำนวณไว้ เพื่อปฏิบัติการตามมาตรา 65 ทวิ (5) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

(บาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)

 

*อัตรากลาง หมายถึง อัตราถัวเฉลี่ยระหว่างอัตราซื้อและอัตราขายของธนาคารพาณิชย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้คํานวณไว้

 

ที่มา https://www.rd.go.th/fileadmin/user_upload/kormor/newlaw/rate65A.pdf

 

บทความที่เกี่ยวข้อง