สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.น.พ.มโน เลาหวณิช ประธานมูลนิธิกัลยาณการุณย์ การบรรยาย ณ โรงพยาบาลบางโพ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.น.พ.มโน เลาหวณิช ประธานมูลนิธิกัลยาณการุณย์ ให้จัดบรรยายแก่จิตอาสาและบุคคลผู้สนใจร่วมเป็นจิตอาสามูลนิธิกัลยาณการุณย์ (Palliative Care Thailand Foundation) ซึ่งได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพและความงดงามแบบองค์รวม-กาย ใจ จิตวิญญาณ ในหัวข้อ “Living Will และพินัยกรรมทางเลือกที่ดีสาหรับตนเองและการจัดการทรัพย์สินในปลายทางชีวิต” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง กรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และคุณสุพิชญา ปิยานนท์พงศ์ ทนายความคดีความรับผิดทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 6 โรงพยาบาลบางโพ