กิจกรรมเพื่อสังคม CSR สำนักกฎหมายธรรมนิติ ปี 2563

ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารเเละพนักงาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อสังคม ( CSR ) ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการดูแลรักษาธรรมชาติ ตลอดจนรักษาไว้ซึ่งความสมดุลของระบบนิเวศ โดยในภาคทฤษฎีเป็นการรับฟังการบรรยาย สาธิตการทำบ้านปลา และธนาคารปู และในภาคปฎิบัติเป็นการทดลองลงมือทำบ้านปลาด้วยตัวเอง หลังจากนั้นมีการเดินชมกระชังสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในทะเลเพื่อให้เข้าใจในปฎิธานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รับฟังรายละเอียดและสาธิตการทำบ้านปูบ้านปลาจากเจ้าหน้าที่

ลงมือทำด้วยตัวเองอย่างขมักเขม้น

เดินชมกระชังสัตว์น้ำขนาดใหญ่ในทะเล

ถ่ายภาพหมู่ร่วมกันระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

บทความที่เกี่ยวข้อง