• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

เอกสารวิชาการทางบัญชีในรูปแบบของแบบฝึกหัดพร้อมเฉลย (ปรับปรุง 2564) เรื่อง การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

โจทย์แบบฝึกหัดและเฉลยเรื่อง
1. การนำเสนองบการเงิน
2. งบกระแสเงินสด
3. รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า

ทั้ง 3 เรื่องนี้ อาจารย์โสมนัส ณ บางข้าง ผู้เขียนมีเจตนาจัดทำขึ้นเพื่อแจกเป็นวิทยาทานให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชี โดยอาจารย์ได้เขียนเนื้อหาเสร็จสิ้นก่อนวายชนม์ไม่นาน จึงยังมิได้จัดทำเอกสารเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ อีกประการหนึ่งอาจารย์ไม่ประสงค์จะจัดพิมพ์ แต่เจตนาจะให้เป็นลายมือของตนเองเท่านั้น

ครอบครัวของผู้วายชนม์จึงได้สานต่อตามเจตนารมณ์ของอาจารย์โสมนัส ณ บางช้างในการจัดทำเอกสารชุดนี้ให้เสร็จสมบูรณ์และแจกจ่ายไปยังสถานศึกษาต่างๆ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อย

โดยท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดเอกสาร

Download

เรื่อง : เอกสารวิชาการทางบัญชี: การนำเสนองบการเงิน งบกระแสเงินสด รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
ผู้แต่ง : โสมนัส ณ บางช้าง
แหล่งที่มา : https://oer.learn.in.th/search_detail/result/274605 ( 8 กรกฎาคม 2565 )