พิธีไหว้ครูและทำบุญเลี้ยงพระ ประจำปี 2562

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2562 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภักดี

โดยมี ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) คุณปกิต พัฒนกุล ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด คุณไพศาล พืชมงคล ที่ปรึกษากรรมการจัดการ บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมในพิธี

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนพานดอกไม้ และกล่าวคำปฏิญาณตน เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

จากนั้น ศาสตราจารย์ ปรีชา พานิชวงศ์ ประธานในพิธีได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

จากนั้น ชาวธรรมนิติ ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสังฆทาน

ลำดับถัดไป เป็น พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน และถ่ายภาพร่วมกัน