• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

ร้อนถึงโลกออนไลน์!!! จัดเก็บภาษีพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มาแล้วจ้า

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 48) พ.ศ. 2562 กำหนดให้สถาบันการเงินหรือผู้ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่รายงานข้อมูลในปีที่ผ่านมาต่อกรมสรรพากร เกี่ยวกับบุคคลที่มีการทำธุรกรรมในลักษณะเฉพาะต่อไปนี้

1) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 3,000 ครั้งขึ้นไป หรือ

2) ฝากหรือรับโอนเงินทุกบัญชีรวมกันตั้งแต่ 400 ครั้งและมียอดรวมของธุรกรรมฝากหรือรับโอนเงินรวมกันตั้งแต่ 2,000,000 บาทขึ้นไป

โดยกำหนดให้ต้องยื่นต่อกรมสรรพากรภายในเดือนมีนาคมของทุกปี และให้รายงานข้อมูลครั้งแรกภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกำหนด

 

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

 

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา