โครงการศาลจำลอง ปี 2562

ในวันที่ 19 มีนาคม 2562  บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมศาลจำลองขึ้น

โดยมีคุณปฏิคม ฟองโหย รองประทานกรรมการบริหาร บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้นักวิชาชีพได้ฝึกฝน ภาคทฤษฏี และ ภาคปฏิบัติ  เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาชีพภายในองค์กร 

ช่วงท้ายได้รับเกียรติจากคุณ นราธิป เทพานนท์ ที่ปรึกษา บริษัทสำนักกฎหมายธรรมนิติจำกัด ได้ให้ข้อคิด คำแนะนำแก่นักวิชาชีพและกล่าวปิดงาน